خاطرات رنگ یافته

نمایشگاه نقاشی های کیومرث هارپا
کیوریتور: محمد حسن حامدی