. هنرمندان نمایشگاه گروهی کومشیان

احمد امین نظر . محمدعلی بنی اسدی . محمدحسن جواهری . لیلی درخشانی . مسعود سعدالدین . سید اسدالله شریعت پناهی . بهمن صحت لو . ابراهیم یغمایی

احمد امین نظر . محمدعلی بنی اسدی . محمدحسن جواهری . لیلی درخشانی . مسعود سعدالدین . سید اسدالله شریعت پناهی . بهمن صحت لو . ابراهیم یغمایی

کومشیان

نقاشی و حجم

بروشور‌ها

بروشور کومشیان

نقد و نظر

نقد و نظر - کومشیان- تندیس