روایت گم شده

نمایشگاه آثار نقاشی، ۲۶ مرداد تا ششم شهریور ۱۳۹۷
کیوریتور: فواد نجم الدین

نقد و نظر

روایت گم شده - خبر ایسنا

«روایت گمشده» پیکرک‌های تاریخی

فایل‌ها

بروشور