هویت اشکال

نمایشگاه نقاشی های جوزپه باریلارو
کیوریتور: ایوان بیسولی